REGULAMIN PORTALU

NETKOBIETY.PL

Z dnia 25 maja 2018 r.Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej jako: "Regulamin") określa zasady korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną umożliwiającej przeglądanie i udostępnianie treści na portalu dostępnym pod adresem domenowym www.netkobiety.pl, będącym portalem dedykowanym przede wszystkim kobietom (dalej jako: "Forum").

 2. Usługa, o której mowa w Regulaminie, jest świadczona przez Spółkę "NETKOBIETY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000382492, posiadającą numer NIP: 5272646807; REGON: 142783495, o kapitale zakładowym w wysokości 584 500,00 zł (dalej jako: „Administrator”).

 3. Z Forum mogą korzystać jedynie pełnoletni użytkownicy Internetu (dalej jako: „Użytkownik”).

 4. Użytkownicy korzystający z Forum, akceptują warunki określone w Regulaminie
  i zobowiązują się do przestrzegania obowiązków wynikających z Regulaminu. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza zawarcie pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem umowy o korzystanie z usługi elektronicznej.

 5. Administrator zachowuje prawo do uniemożliwienia Użytkownikowi dalszego korzystania z Forum w dowolnym momencie, w szczególności ze względów technicznych. Administrator może czasowo zawiesić działalność Forum bez podania przyczyny. Powyższe nie będzie powodowało powstania jakichkolwiek roszczeń Użytkowników wobec Administratora.

 6. Administrator nie ma obowiązku rozpowszechniać za pośrednictwem Forum wypowiedzi, treści i danych dostarczanych przez Użytkownika. Administrator zachowuje prawo do zaprzestania rozpowszechniania wszystkich lub tylko wybranych wypowiedzi, treści i danych upublicznionych przez Użytkownika za pośrednictwem Forum i uniemożliwienia dostępu do tych wypowiedzi, treści i danych użytkownikom Internetu.

 7. Administrator zastrzega sobie prawo moderowania Forum oraz redagowania treści zamieszczonych postów. Czynności związane z zadaniami i kompetencjami Administratora wykonują osoby przez niego upoważnione w szczególności moderatorzy Forum.

 8. Administrator w znaczeniu nadanym w niniejszym Regulaminie jest administratorem danych osobowych w znaczeniu nadanym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 9. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowaniaPostanowienia Szczególne 1. Użytkownik przed założeniem nowego tematu, winien sprawdzić za pomocą wyszukiwarki będącej funkcjonalnością Forum, czy temat który zamierza założyć nie był już poruszany.

 2. Przed założeniem nowego tematu, Użytkownik winien wybrać dział, który odpowiada tematycznie wątkowi, który zamierza poruszyć Użytkownik.

 3. Tematy powinny mieć tytuły adekwatne do treści opisanego w pierwszym poście nowego wątku zagadnienia lub problemu, tytuł powinien pozwolić na orientację w poruszanej tematyce. Niedopuszczalne jest nadanie nowemu tematowi nazwy nieadekwatnej do treści takiej jak: „Ratunku”, „Pomocy”, „Pilne”, „Do wszystkich pań” etc. Administrator ma prawo zmieniania i edytowania nazw tematów niespełniających wskazanych wymagań.

 4. Zasadą jest, iż jeden konkretny wątek odpowiada jednemu konkretnemu tematowi. Wyjątkiem od tej zasady są wątki dotyczące tematyki związkowej, gdzie wszystkie opisywane problemy dotyczą jednej relacji, tym samym rozbijanie ich na poszczególne wątki byłoby niecelowe i utrudniające udzielenie właściwej odpowiedzi. W takim przypadku wielowątkowe zagadnienie powinno być poruszane w jednym miejscu. Zabronione jest również tworzenie przez jednego Użytkownika kilku tematów o zbieżnej, ściśle ze sobą związanej problematyce, co znaczy, że gdy Użytkownik w jednym wątku porusza problem np. swoich trudności w kontaktach międzyludzkich, to nie może już założyć drugiego, ściśle z nim powiązanego, np. dotyczącego samotności.

 5. Zabronione jest kopiowanie postów w inne miejsca Forum oraz zakładanie kilku wątków dotyczących tego samego problemu.

 6. Treści umieszczane na Forum winny mieć charakter merytoryczny i pomocny innym użytkownikom. Użytkownicy zobligowani są do publikowania na Forum wyłącznie treści zgodnych
  z tematyką wątku. Zakazuje się publikowania w poszczególnych wątkach dyskusyjnych treści niezwiązanych z tematem wiodącym dyskusji.

 7. Zabronione jest dodawanie w postach jakichkolwiek danych kontaktowych (np. mail, numer Gadu-Gadu, Skype). Miejsce na luźne konwersację nie związane z tematami poruszanymi na Forum, znajduje się w funkcjonalności Netkafejka.

 8. Zabronione jest udostępnianie konta Użytkownika innym osobom. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto Użytkownika, zabronione jest posiadanie wielu kont. W przypadku, gdy jeden Użytkownik posiada kilka kont na Forum, wszystkie konta oprócz założonego najwcześniej zostają przez Administratora usunięte (odstępstwo od tej zasady wymaga każdorazowej akceptacji ze strony Administratora).

 9. Zabronione jest dokonywanie za pośrednictwem Forum jakichkolwiek działań naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje. W szczególności niedozwolone jest wykorzystywanie Forum do:

  1. rozpowszechniania treści naruszających dobra osobiste osób trzecich (w tym innych użytkowników Forum) lub zagrażających naruszeniem takich dóbr osobistych;

  2. podejmowania działań spełniających znamiona przestępstwa lub zachęcających do popełniania przestępstw (w tym zniesławienia lub pomówienia);

  3. wzywania do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej;

  4. propagowania przemocy i agresji;

  5. rozpowszechniania materiałów naruszających (bądź zagrażających) prawom autorskim i pokrewnym osób trzecich;

  6. rozpowszechniania materiałów naruszających lub zagrażających prawom własności przemysłowej (w tym prawom z rejestracji znaku towarowego lub patentu) lub innym prawom osób trzecich;

  7. umieszczania treści przesyłanych na zasadzie łańcuszka;

  8. rozpowszechniania danych teleadresowych;

  9. rozpowszechniania treści naruszających zasady współżycia społecznego;

  10. propagowanie działalności konkurencyjnych w stosunku do Forum portali internetowych;

  11. rozpowszechniania wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych lub naruszających powszechnie uznawane zasady etyczne i zasady kultury osobistej.

  12. propagowania alkoholu, środków odurzających, narkotyków oraz pornografii;

  13. rozpowszechniania treści reklamowych i promocyjnych;

  14. umieszczania linków do stron internetowych;

  15. rozpowszechniania informacji o innych użytkownikach;

  16. rozpowszechniania danych informatycznych zawierających wirusy komputerowe lub inne informatyczne rozwiązania niszczące.

 1. Użytkownik w postach powinien starać się zachować zasady pisowni, interpunkcji i ortografii obowiązującej w języku polskim. Umieszczone posty powinny posiadać czarny kolor czcionki. Użytkownik może używać innych kolorów (z wyjątkiem koloru czerwonego i niebieskiego) w tekstach znajdujących się w sygnaturkach. Kolor czerwony i niebieski zarezerwowany jest dla Administratora i wskazanych przez niego osób.

 2. Zgodnie z niniejszym regulaminem zabronione jest umieszczanie w postach aktywnych linków do innych stron internetowych. Wyłączeniem od tej zasady jest umieszczanie tematycznie powiązanych filmików z serwisu YouTube. Ocena zasadności filmiku leży w gestii Administratora. Użytkownik może również zamieszczać linki do stron internetowych podmiotów niekomercyjnych takich jak stowarzyszenia, fundacje, organizacje charytatywne czy do stron dedykowanych zbiórkom publicznym. Nazwa profilu Użytkownika nie może mieć formy linku do strony internetowej, nie może być również nazwą własną produktu lub przedsiębiorstwa. Stopka nie może zawierać aktywnych linków prowadzących na inne strony internetowe, chyba że są to prywatne, niekomercyjne strony Użytkownika (w żaden sposób nie obrażające innych Użytkowników tego forum ani niczego nie reklamujące) – wówczas można umieścić swojego linka w stopce w zamian za umieszczenie na swoim blogu Logo i linka do Netkobiet.

 3. Niedozwolone jest wstawianie przez Użytkownika swoich postów jeden pod drugim.
  W przypadku chęci nadpisania pierwotnego postu Użytkownik powinien skorzystać
  z funkcji edycji
  . Ponadto niedozwolone jest wstawianie postów niewnoszących treści do dyskusji w celu zwiększenia liczby opublikowanych przez Użytkownika postów. Niedozwolone jest również wstawianie postów cytujących jedynie zawartość poprzednich postów.

 4. Złamanie zakazu o którym mowa w ust. 12 uprawnia Administratora do zablokowania konta użytkownika.

 5. Administrator i osoby przez niego upoważnione mają prawo zamykać, edytować i usuwać posty jeżeli ich treść narusza zasady niniejszego Regulaminu. W przypadku złamania zakazu o którym mowa w ustępie 6 lub 9, Administrator ma prawo usunięcia treści naruszającej wyżej przywołany zakaz. W razie ponownego łamania zakazu o którym mowa w ustępie 6 lub 9 Administrator wystosuje do Użytkownika ostrzeżenie wskazujące na naruszenie konkretnego ustępu niniejszego Regulaminu. W przypadku uporczywego naruszania przez Użytkownika wyżej przywołanego ustępu Administrator może zablokować konto Użytkownika lub je usunąć. Ponadto w przypadku utworzenia przez Użytkownika postu mającego charakter prowokacyjny lub niezwiązanego z tematyką Forum lub poruszanego wątku, Administrator ma prawo usunąć post.

 6. Treści porad Net-Expertów mają charakter wyłącznie informacyjny. Mimo dołożenia wszelkich starań, aby były one na jak najwyższym poziomie merytorycznym, Administrator nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania się Użytkownika do informacji publikowanych porad. Administrator nie odpowiada za treść wypowiedzi publikowanych na Forum, każdy z Użytkowników ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność wobec osób trzecich za zamieszczenie na Forum wypowiedzi naruszającej przepisy prawa lub zasady wynikające z niniejszego Regulaminu.

 7. W przypadku umieszczenia przez Użytkownika posta na Forum, staje się on integralną jego częścią, z czego Użytkownik zdaje sobie sprawę i na co wyraża zgodę. Oznacza to, że Użytkownik nie może żądać usunięcia bądź zmodyfikowania treści swoich wpisów. 1. W przypadku złamania zasad niniejszego Regulaminu – z zastrzeżeniem ustępu 20 –Użytkownik otrzymuje od Administratora ostrzeżenie z zaznaczeniem ustępu Regulaminu, który został naruszony. Ostrzeżenia użytkownik otrzymuje mailowo lub bezpośrednio na Forum. W przypadku, gdy użytkownik otrzymał uprzednio dwa ostrzeżenia, przy następnym naruszeniu Regulaminu, jego konto może być przez Administratora usunięte lub zablokowane. W szczególnych przypadkach Administartor ma prawo zablokowania lub usunięcia konta bez ostrzeżenia. Ocena zasadności takiego działania należy do Administratora

 2. Użytkownicy będący mężczyznami – z uwagi na fakt, że forum dedykowane jest kobietom – zobowiązani są zachować szczególnie wysoki poziom kultury osobistej w zamieszczanych przez siebie postach, w przypadku złamania postanowień Regulaminu przysługuje im jedno ostrzeżenie, po którym Administrator ma prawo usunąć lub zablokować konto Użytkownika. Netkafejki podzielone są na Netkafejki dedykowane użytkownikom będących kobietami oraz te dedykowane użytkownikom będących mężczyznami. Dostęp do Netkafejki dedykowanej użytkownikom innej płci, jest warunkowany otrzymaniem uprzedniej zgody jej dotychczasowych użytkowników.

 3. Zabronione jest umieszczanie na Forum postów o charakterze matrymonialnym. Miejscem na umieszczanie ewentualnych ankiet jest dział „Ogłoszenia” lub, w zależności od tematyki, dział „Studia, Sesja i Życie Studenckie” .

 4. Administrator ma prawo usuwania kont Użytkowników, którzy przez okres sześciu miesięcy nie zalogowali się na Forum. Celem tego działania jest w szczególności aktualizacja danych znajdujących się bazach Administratora. Dane osobowe osoby, której konto zostaje usunięte z powodu braku aktywności, są usuwane przez Administratora ze swoich baz danych. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności gdy działanie Użytkownika narusza przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa, Administrator ma prawo zablokować konto Użytkownika lub je usunąć.

 5. W przypadku zablokowania konta Użytkownika prośba o jego aktywowanie rozpatrywana jest indywidualnie. W razie zablokowania konta Użytkownika, Użytkownik powinien skontaktować się w tej sprawie z moderatorem działającym w imieniu Administratora, od którego decyzji zależy odblokowanie konta Użytkownika. Może się jednak zdarzyć, że w celu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, zablokowaniu konta towarzyszyć będzie anonimizacji danych osobowych Użytkownika. Administrator ma prawo usuwania kont Użytkowników, którzy przez okres sześciu miesięcy nie zalogowali się na Forum. Celem tego działania jest w szczególności aktualizacja danych znajdujących się bazach Administratora. Dane osobowe osoby, której konto zostaje usunięte z powodu braku aktywności, są usuwane przez Administratora ze swoich baz danych.

 6. Użytkownicy zobowiązani są do rozwiązywania swoich spraw i konfliktów prywatnych poza Forum.

 7. /uchylony/.

 8. Użytkownik, w celu korzystania z Forum, zobowiązany jest podczas rejestracji uzupełnić swój profil na Forum, o wymagane przez Administratora informacje, w tym
  w szczególności podać swój aktualny adres e-mail.

 9. Szczególne zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora zawiera Polityka prywatności.

 10. Użytkownik jest uprawniony do zaprzestania korzystania z Forum w każdym czasie, co jednak nie pozbawia Administratora prawa do korzystania z wypowiedzi i treści uprzednio dostarczonych i rozpowszechnionych przez Użytkownika za pośrednictwem Forum, w takim przypadku dane osobowe Użytkownika towarzyszące treści wpisu oraz znajdujące się we wpisie zostaną zastąpione znakami uniemożliwiającymi identyfikację autora wpisu.

 11. Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia posiadanych danych dotyczących Użytkownika na żądanie uprawnionego organu złożone na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (np. na żądanie prokuratury w związku z prowadzonym postępowaniem przygotowawczym).